W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Przedmiot działalności

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN prowadzi działalność naukową i badawczo-rozwojową w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (poprzednio Górnictwo i Geologia Inżynierska). Na mocy decyzji nr: BCK-VI-U-254/2012 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 24 września 2012 roku, Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w obowiązującej dyscyplinie naukowej. Zgodnie z oceną parametryczną jednostek naukowych Instytut w 2017 r. otrzymał kategorię „A”. W lipcu 2017 r. uzyskaliśmy również akredytację Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”.

Profil naukowy Instytutu obejmuje kilka kluczowych obszarów badawczych:
-
I. Geologia stosowana:

 • prognozowanie, poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin,
 • szacowanie i klasyfikacja zasobów złóż i ich ocena geologiczno-gospodarcza,
 • kartografia geologiczno-gospodarcza i geośrodowiskowa,
 • zasady i podstawy prawne racjonalnej gospodarki złożami, ich waloryzacji i ochrony,
 • systemy informatyczne w gospodarce zasobami złóż (modele cyfrowe złóż),
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków koncesyjnych,
 • przygotowywanie projektów robót geologicznych i nadzór geologiczny.

-
II. Górnictwo:

 • kierunki rozwoju nowych technologii eksploatacji złóż,
 • ocena efektywności systemów eksploatacji złóż,
 • ocena uciążliwości warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złóż,
 • cyfrowe modelowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej,
 • ocena możliwości zagospodarowania złóż i pozyskiwania surowców mineralnych,
 • ekonomiczne, formalno-prawne, techniczne, technologiczne i środowiskowe uwarunkowania pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych, wtórnych i odpadowych.

-
III. Ekonomika górnictwa i energetyka:

 • ocena ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie oraz w sektorze paliwowo-energetycznym,
 • wycena aktywów geologiczno-górniczych,
 • projektowanie i szacowanie kosztów pozyskania węgla, likwidacja kopalń, obciążeń publiczno-prawnych i cywilno-prawnych górnictwa.

-
IV. Gospodarka surowcami mineralnymi:

 • analizy i prognozy światowego i krajowego rynku surowcowego (produkcja, podaż, popyt, cena),
 • modelowanie krajowej gospodarki surowcowej,
 • polityka surowcowa Polski na tle innych krajów,
 • ocena bezpieczeństwa surowcowego kraju.

-
V. Gospodarka paliwami i energią:

 • polityka energetyczna i ocena bezpieczeństwa energetycznego regionów oraz kraju,
 • narzędzia polityki energetycznej i ekologicznej,
 • modelowanie, prognozowanie i optymalizacja rozwoju krajowego systemu paliwowo-energetycznego, także z zastosowaniem modeli matematycznych,
 • analizy międzynarodowych i krajowych rynków paliw oraz rynków energii,
 • nowe metody wychwytywania oraz magazynowania gazów i energii, w szczególności dwutlenku węgla i wodoru,
 • analizy wykorzystania paliw w transporcie (w tym: e-mobility, CNG).

-
VI. Odnawialne źródła energii:

 • racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • ocena potencjału geotermalnego wód z analizą korzyści technicznych, ekonomicznych i środowiskowych (w tym walorów balneologicznych i leczniczych),
 • ocena warunków hydrogeologicznych zbiorników wód podziemnych w płytkich horyzontach wodonośnych pod kątem oceny potencjału wodnego (woda pitna) i energetycznego (pompy ciepła),
 • optymalizacja wykorzystania energii geotermalnej w tzw. hybrydowych (wielopaliwowych) systemach ciepłowniczych,
 • ocena stopnia redukcji emisji z paliw biomasowych w nowoczesnych kotłach stałopaliwowych,
 • analiza energooszczędności oraz optymalizacja doboru instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

-
VII. Surowce ze źródeł wtórnych i odpadowych:

 • źródła, parametry jakościowe oraz możliwości użytkowania mineralnych surowców odpadowych i kopalin towarzyszących,
 • charakterystyka mineralogiczno-technologiczna surowców skalnych, w tym odpadowych,
 • możliwości technologiczne oraz aspekty prawno-finansowe odzysku surowców mineralnych z odpadów,
 • badania naturalnych i syntetycznych surowców mineralnych pod kątem ich wykorzystywania jako sorbentów gazów,
 • analiza systemów zbiórki i przetwarzania (recykling) złomów jako wtórnych źródeł surowców,
 • metodyka śladu środowiskowego (LCA) i śladu węglowego (CF) oraz analizy środowiskowe w całym cyklu życia surowców.

-
VIII. Geoinżynieria i inżynieria środowiska:

 • badania jakości i stateczności górotworu w warunkach obciążeń statystycznych i dynamicznych wokół wyrobisk podziemnych budowli oraz obiektów naziemnych,
 • badania geofizyczne budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych z zastosowaniem metod falowych: sejsmicznej, sejsmologicznej, sejsmoakustycznej, sejsmometrycznej i georadarowej,
 • rozpoznanie, badania i analiza jakości środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności w pobliżu czynnych i zamkniętych obiektów przemysłowych oraz obiektów składowania odpadów,
 • wykorzystanie odpadów wydobywczych i przemysłowych do celów rekultywacji,
 • zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych oraz przemysłowych.


Więcej szczegółowych informacji na temat działalności Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN można znaleźć w zamieszczonych poniżej plikach informacyjnych Instytutu.

Załączniki

Powiadom znajomego