W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Staże naukowe i praktyki

Ta sekcja serwisu prezentuje zasady realizacji praktyk studenckich, absolwenckich i staży naukowych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

STAŻ NAUKOWY W/POZA INSTYTUTEM 

Informujemy, że w Instytucie GSMiE PAN istnieje możliwość odbywania bezpłatnych staży naukowych przez pracowników naukowych. 
Dotychczas Instytut GSMiE PAN ma podpisane umowy ramowe o współpracy – także w tym zakresie – m.in. z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Warunkiem przyjęcia pracownika naukowego na staż naukowy w Instytucie  jest zgodność celów naukowych, które mają być osiągnięte w ramach stażu naukowego, z ogólnymi kierunkami działalności Instytutu, a w szczególności z planem i koncepcją badań naukowych oraz wstępna zgoda Kierownika danej Pracowni, w której docelowo staż ma być odbywany. 
Na wniosek pracownika naukowego Instytutu decyzję o skierowaniu go do odbycia stażu naukowego w określonej jednostce naukowej przyjmującej podejmuje Dyrektor Instytutu po wstępnej akceptacji Kierownika Pracowni, w której ten pracownik naukowy jest zatrudniony.
Realizacja stażu naukowego odbywa się na zasadach określonych w trójstronnej umowie zawartej pomiędzy stażystą, Instytutem oraz jednostką naukową przyjmującą.
Szczegółowych informacji na temat możliwości odbywania stażu naukowego w/poza Instytutem udziela Dorota Smreczyńska Kierownik Działu Organizacyjnego tel. 12 617 16 37.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ABSOLWENCKICH W INSTYTUCIE

 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Instytut) może przyjąć na praktykę absolwencką osobę, która ukończyła studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie oraz w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.
 • Praktyka absolwencka w Instytucie jest odpłatna.
 • Kandydat do odbycia praktyki absolwenckiej kontaktuje się z kierownikiem wybranej przez siebie Pracowni w celu ustalenia możliwości odbycia praktyki, jej terminu i zakresu oraz wynagrodzenia.
 • Praktykę można odbywać wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy praktykantem a Instytutem. Umowa musi być podpisana przed rozpoczęciem praktyki.
 • Po zakończeniu praktyki na prośbę praktykanta może być wydane stosowne zaświadczenie, potwierdzające odbycie praktyki absolwenckiej w Instytucie, podpisane przez Dyrektora Instytutu oraz kierownika Pracowni.
 • W razie pytań i niejasności związanych z odbywaniem praktyki należy kontaktować się z Dorotą Smreczyńską Kierownikiem Działu Organizacyjnego w Instytucie, tel. 12 617 16 37.


ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE

 • Student (kandydat do odbycia praktyki studenckiej) w Instytucie GSMiE PAN (Instytut), po zapoznaniu się z opisem działalności badawczej prowadzonej w poszczególnych pracowniach Instytutu (strona www.min-pan.krakow.pl), wybiera Pracownię prowadzącą interesującą go działalność naukowo-badawczą.
 • Po dokonaniu wyboru student kontaktuje się z kierownikiem tej Pracowni w celu ustalenia możliwości odbycia praktyki, jej terminu i zakresu.
 • Student może odbywać praktykę na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a Instytutem (praktyka obowiązkowa). Umowa musi być podpisana przed rozpoczęciem praktyki. Umowę podpisaną jednostronnie przez przedstawiciela uczelni (w dwóch egzemplarzach) należy złożyć w Sekretariacie Instytutu pok. 406. IV p. Po podpisaniu umowy student zobowiązany jest do odbioru 1 egzemplarza w celu przekazania go do uczelni.
 • W czasie odbywania praktyki w Instytucie student musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeśli w umowie z uczelnią wystąpi brak zapisu o ubezpieczeniu NNW, student jest zobowiązany dołączyć do umowy kserokopię dowodu ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • Dopuszcza się możliwość odbywania nieodpłatnej praktyki nieobowiązkowej, którą student jest zobowiązany zakończyć najpóźniej w dniu obrony pracy magisterskiej, na zasadach opisanych w punktach 1, 2 i 4 niniejszego zarządzenia.
 • Przed rozpoczęciem praktyki, student jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP, na zasadach przyjętych w Instytucie.
 • Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki studenckiej w jednej Pracowni przez maksymalnie 3 osoby równocześnie.
 • Po zakończeniu praktyki na prośbę studenta może być wydane stosowne zaświadczenie, potwierdzające odbycie praktyki studenckiej w Instytucie, podpisane przez Dyrektora Instytutu oraz kierownika Pracowni.
 • W razie pytań i niejasności związanych z odbywaniem praktyki należy kontaktować się z Dorotą Smreczyńską Kierownikiem Działu Organizacyjnego w Instytucie, tel. 12 617 16 37.

Powiadom znajomego