W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Tryb załatwiania spraw

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) – zwaną dalej u.d.i.p.
 
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek: 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytut, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Instytut powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Instytut w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Instytutu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Instytut, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Dyrektora Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Instytutu, wybierając jedno z poniższych sposobów:
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie;
  • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych m.in. na tablicy ogłoszeń, wstęp na posiedzenie Rady Naukowej oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia);
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej wymaga zachowania następujących warunków:

  • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;
  • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.


Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 

Powiadom znajomego